Fem trusler

Du vil bli utsatt for 5 trusler

Disse fem truslene er krefter som vil påvirke din konkurransesituasjon.
Det er praktisk å dele dem inn i følgende grupper:

1. Dagens konkurrenter
Hvem er de og hvordan konkurrerer de? Priskonkurranse, annonsekrig, produktlanseringer, kundeservice, garantibetingelser. Hvilke posisjon har de på markedet? Hvilken rangering har de i bransjen?

2. Kundens forhandlingsstyrke
I hvilken grad kan kunden bestemme over salget? Er kunden en stor bedrift eller mange små ? Er det lett å beholde kunden?

3. Leverandørenes forhandlingsstyrke

I hvilken grad kan leverandøren fastsette dine kostnader?
Hvor avhengig er du av leverandøren? Er leverandøren konkurranseutsatt?

4. Substitutter
Hvilke produkter kan dekke samme behov hos kunden? Hvordan er prisutviklingen? Forventes det å komme endringer som overflødiggjør ditt produkt?

5. Nyetableringer
Hvor lett er det å etablere seg i bransjen? Hva trengs av kapital, kunnskaper og erfaring? I hvilken fase befinner markedet og bransjen seg i?

Når du etablerer deg, foretar du ulike investeringer. Derfor er det hensiktsmessig å undersøke forholdene i bransjen før du investerer mer enn du har råd til å tape.

Undersøkelser som er foretatt, viser at nedleggelses-prosenten er meget høy for nyetableringer. Erfaringer tilsier at 20% lykkes med vekst. Resten klarer seg i balanse eller legges ned.

I ettertid blir man lett klok og sier hva som burde vært gjort annerledes, men hvorfor ikke si det først, og deretter gå ut og bli blant de som overlever?

Ønsket med denne mini-innføringen er at du som etablerer skal klare å omgjøre usikkerhet/uvitenhet til en kalkulert risiko. Så får valget bli ditt om hvordan du best skal satse.

Logisk sett bør enhver beslutning du foretar kunne begrunnes. Videre bør beslutningen være ledd i et beslutningssystem som det er helhet i. Videre bør du også velge den optimale løsningen blant ulike alternativer. Jo bedre beslutninger, desto større sannsynlighet for at du lykkes.

Men hvordan få dette til? Hvilke metoder skal benyttes og hvor finnes dataene som kan omgjøres til verdifull informasjon i beslutningssammenheng?

Svaret er lett, gjennom arbeid og effektiv ressursutnyttelse fremkommer informasjonen. Det er viktig å ha klart for seg at det er du som best vet hvilke behov for data som finnes. Derfor er det viktig at du aktivt tenker igjennom hva som kan være relevante data før du begynner innsamlingsarbeidet.

For at etableringsprosessen skal bli så effektiv som mulig bør det arbeidet som gjøres i startfasen også kunne anvendes senere. Samt at veien frem til målet blir sikrere hvis arbeidet er planmessig.