Viktige valg

Trinn i beslutningsprosessen

Trinn 1
Hvilken bransje skal du operere i?

Tenk nøye gjennom hvilke behov du skal dekke. Hvordan får dine potensielle kunder dekket sitt behov i dag og hvordan definerer kunden ditt produkt?

Når du vet dette, kan du også sette en naturlig grense for bransjen. Dette arbeidet vil være av stor betydning for den videre vurderingen.

Trinn 2
Analyse av konkurransekreftene
Innenfor bransjen du vil etablere deg i, vil det alltid være 5 trusler til din posisjon. Ved å klarlegge disse kan du på forhånd si noe om hvor attraktivt det er å etablere seg i bransjen. Du får her en mulighet til å tilpasse din forretningsidé til markedet på en best mulig måte.

Trinn 3
Vurdering av konkurransekreftene og konklusjon
Du gjennomgår dataene og får en følelse av hvordan din idé er posisjonert i forhold til bransjen. Hvis du fortsatt er overbevist om at det er et attraktivt marked, går du videre eller du revurderer din forretningsidé.

Trinn 4
Valg av strategi
Hvordan skal du utarbeide din idé på best mulig måte? Hva er den beste måten å markedsføre produktet på? Du skal nå utarbeide en strategi for den videre drift.

Det finnes i hovedsak 3 hovedstrategier å velge mellom.

A. Kostnadslederskap
Målsettingen er å være den mest kostnadseffektive i bransjen. Du skal kunne tilby det samme som dine konkurrenter, men til lavere kostnader. For å klare dette må det investeres i teknologi og normalt produseres store volum.

B. Differensiering
Denne strategien innebærer å differensiere de varer og tjenester som bedriften har, og skape noe som bransjen oppfatter som unikt eller med kvaliteter som gjør dat det skiller seg ut. Avgjørende forhold kan være bruk av design, varemerkebygging, kundeservice, teknologi, distribusjon, forhandlernett og spesialkompetanse.

C. Fokusering
Den siste generelle strategien fokuserer på en bestemt kjøpegruppe, en del av produktutvalget eller et geografisk marked. Kunden skal her bli tatt spesielt godt vare på.

De ulike strategiene har gitte kjennetegn, så utifra din målsetting finner man den strategi som sikrer deg den beste posisjon i markedet. Valg av strategi (veien frem til målet) er også et spørsmål om konsekvens i lederstil. Når valget er foretatt, er det viktig å ikke endre strategi før man har erfaringer som tilsier noe annet. Husk at det tar tid å etablere en posisjon i markedet.

Trinn 5
Produkt/Markedsmatrise og kjøpsfunksjon.
Kort fortalt er det antallet salg til hvilken pris som vil avgjøre om – og eventuelt hvor lenge – du vil overleve i bransjen.

Derfor er det hensiktsmessig å splitte opp markedet i segmenter (dvs. deler av et marked)